STUBICA d.o.o.

 

Sjedište:
Šetalište maršala Tita 41
51415 Lovran

Ured:
Cesta za Lovransku Dragu bb
51415 Lovran

OIB 46118665261
MB 1397150

Tel/Fax: 051 / 291 475

stubica@stubica-lovran.hr

Stubica d.o.o. Lovran

galerija Laurus

kino Sloboda

kino Sloboda 01
Rijedak fenomen: Investicija u kino Općinu koštala duplo manje od planiranog, Lovran

¤O nama

Stubica d.o.o. za komunalnu djelatnost i pružanje usluga, sa sjedištem u Lovranu, Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran, OIB 46118665261, MB 1397150
Ured: Cesta za Lovransku Drabu bb, 51415 Lovran

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 1397150, TEMELJNI KAPITAL 320.000,00 kuna uplaćen u cijelosti, IBAN HR3124020061100543525 - Erste&Steiermarkische Bank d. d.

Shemu organizacijske strukture možete preuzeti ovdje.

Ispunjavanjem posebnih kriterija o uspješnosti u poslovanju Stubica d.o.o. predložena je od strane Poslovna.hr, za uvrštenje u 5% najuspješnijih tvrtki u Hrvatskoj.

Stubica d.o.o. je u 100% vlasništvu Općine Lovran

Nadzorni odbor Društva:
• Žarko Šimunić, Zaheji 2, Lovran – Predsjednik
• Rene Dušević, 28 Divizije 8, Lovran – Zamjenik predsjednika
• Sandra Žalac Mikičić, Lokve 38, Lovran – Član

Direktor

Direktor
mr.sc. Branko Stošić
bs@stubica-lovran.hr
tel. 051 / 291 475

¤Izjave

Izjava o nepostojanju sukoba interesa: sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi

Trgovačko društvo Stubica d.o.o. Lovran sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», br. 90/11), izjavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

IZJAVA
Ovim izjavljujem da kao čelnik naručitelja STUBICA d.o.o. za komunalne djelatnosti i pružanje usluga:
    - ne obavljam upravljačke poslove u niti jednom gospodarskom subjektu, niti osobe koje su sa mnom povezane - bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik;
    -nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju odnosno kapitalu niti jednog gospodarskog subjekta sa više od 0,5%, kao niti osobe koje su sa mnom povezane - bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik.

Direktor
mr.sc. Branko Stošić

¤Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Način predavanja zahtjeva
Poštom:

Stubica d.o.o. Lovran
Šetalište maršala Tita 41
51415 Lovran

Službenik za informiranje:
Sandra Žalac Mikičić
Tel/Fax: 051 291 475
e-mail: sandra.zalac.mikicic@stubica-lovran.hr

Obrasci:
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Naknada za pristup informacijama
Stubica d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:
1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije –
 210 kuna za 64 GB,
 150 kuna za 32 GB,
 120 kuna za 16 GB,
 50 kuna za 8 GB,
 30 kuna za 4 GB.
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:
Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, Stubica d.o.o. određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Stubica d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju
Opći propisi

• Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
• Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
• Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
• Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
• Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
• Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
• Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
• Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),
• Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
• Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14),
• Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

Propisi EU
• Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.),
• Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.),
• Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.).

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

¤Obavijest o načinu podnošenja

 pisanih prigovora potrošača

Temeljem Članka 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), Trgovac je dužan omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak. Obavještavamo Vas da pisane prigovore možete podnijeti na sljedeći način:

Pisanim putem na adresu/e
Stubica d.o.o. Lovran, Cesta za Lovransku dragu bb (kod Groblja), Lovran
Tržnica Lovran, Žrtava fašizma 1A, Lovran
Galerija Laurus, Trg slobode 14, Lovran
Kino Sloboda, Trg slobode 11, Lovran

Elektroničkom poštom na adresu
stubica@stubica-lovran.hr

Telefaksom na 051 291 475.