Temeljem Zakona o zakupu poslovnog prostora, direktor Stubice d.o.o. Lovran - OIB 46118665261, Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran, objavljuje 17. 04. 2014. godine,

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnih prostora na tržnici Lovran

  1. I.Predmet javnog natječaja 

POSLOVNI PROSTOR

(s kratkim opisom)

DJELATNOST

POVRŠINA U m²

TRAJANJE ZAKUPA

POČETAK OBVEZE PO UGOVORU

POČETNA CIJENA MJESEČNOG  ZAKUPA, bez PDV-a

1. Poslovni prostor se nalazi u Paviljonu s desne strane , nasuprot  glavnog ulaza u Paviljon, koji je sastavni dio tržnice Lovran. Prostor je opremljen zasebnim brojilom za: struju i vodu te ima zasebni sanitarni čvor. Za grijanje i hlađenje poslovnog prostora koristi se zajednički Sustav, a troškovi potrošene struje dijele se na jednake dijelove svih gospodarskih subjekata koji posluju u Paviljonu.                  

Prodaja prehrambenih proizvoda

 

37  m2

5 godina

01.05.2014.

1.740,00 kn

2. Skladište –  Kiosk, nalazi se na vanjskom dijelu, s lijeve strane ulaza u Paviljon tržnice Lovran

Skladište

7, 56 m²  

5 godina

01.05.2014.

         492,00 kn

 

  1. II.Uvjeti natječaja 

  1. 1.Na natječaju ne mogu sudjelovati fizičke osobe te vlasnici, osnivači odgovorne osobe pravnih subjekata koji do zadnjeg dana za podnošenje pisanih ponuda po bilo kojoj osnovi nisu podmirili svoja dospjela dugovanja prema Stubici d.o.o. i Općini Lovran,(obvezno uz ponudu dostaviti potvrde).  

Ponude bez navedenih potvrda neće se razmatrati.

  1. 2.Nakon isteka roka za podnošenje ponuda i u slučaju da  se ne sklopi ugovor o zakupu, natječaj će se ponoviti u roku od 15 dana. 

3.    Pisana ponuda mora sadržavati:

- ime i prezime ponuditelja i prebivalište - fizičke osobe, a za tvrtke - pravne osobe: sjedište  tvrtke, djelatnost i  

  ponuđena cijena mjesečnog zakupa bez PDV-a;

- uz ponudu obvezno dostaviti dokaz o uplati jamčevine na iznos od tromjesečne početne cijene zakupa,

  jamčevina se uplaćuje na žiro-račun zakupodavca kod:

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK, IBAN HR3124020061100543525, poziv na broj OIB  ponuditelja, sa svrhom uplate "jamčevina za prostor za koji daje ponudu",

 (ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji, predmetna jamčevina se neće vraćati, već će ostati sredstvo

  osiguranja za naplatu bilo kojih potraživanja od strane zakupodavca koja nastanu za vrijeme trajanja Ugovora o

  zakupu, a ostalim ponuditeljima koji nisu odabrani njihov će se polog – jamčevina vratiti u roku od osam dana po

  otvaranju ponuda, s time da uz svoju ponudu dostave broj žiro-računa  (IBAN) na koji žele da se povrati – uplati

  predmetna jamčevina;

                 - ponuda treba sadržavati :za pravne osobe, BON 1 i BON 2, a za fizičke osobe presliku osobne iskaznice;

                 - presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe iz kojeg je  

   vidljivo da ponuditelj ima registriranu djelatnost iz natječaja;

- pisanu izjavu da je spreman prije potpisivanja Ugovora o zakupu izdati instrument osiguranja plaćanja u korist

   zakupodavca (bjanko Zadužnicu na ugovoreni godišnji iznos zakupa);

- pisane izjave o spremnosti plaćanja ostalih troškova korištenja(zajednički prostora sanitarnih čvorova, uređaja za

   grijanje i hlađenje ili usluga, (naknada za odvoz komunalnog otpada, potrošnju struje, vode, dio usluge -25 kuna

   mjesečno za dezinfekciju, dezinsekciju i dr., prema odredbama Ugovora o zakupu poslovnog prostora), a  vezano  

   za poslovanje na tržnici Lovran, te da će  poštivati Tržni red na tržnici Lovran;

- pisanu izjavu da je spreman o svom trošku poslovni prostor prilagoditi registriranoj djelatnosti, te da će ishoditi

  sve potrebne suglasnosti kod nadležnih tijela, (minimalne tehničke uvjete, priključke na infrastrukturu u

  vlasništvu zakupodavca ili druge pravne osobe i sl.), te da se obvezuje sve potrebne radove izvesti u razumnom

  roku tj. najdulje  u roku od  30 dana;

-  pisanu izjavu da neće tražiti povrat ili prebijanje uloženih sredstava vezano za opremanje i stavljanja objekta u

   funkciju te da neće skidati i demontirati ugrađene instalacije i druge uređaje po isteku ili otkazu Ugovora o

   zakupu, osim brojila za struju i brojila za vodu.

 

     III.         Rok za podnošenje ponuda

Krajnji rok za podnošenje ponude je 28. 04. 2014. god. do 12,00 sati, bez obzira na način dostave ponude.

Ponude se dostavljaju na adresu: Stubica d.o.o. Lovran, Cesta za Lovransku Dragu bb, 51415 Lovran, s naznakom: "NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA TRŽNICI LOVRAN, NE OTVARAJ" uz obvezu da se na kuverti navede redni broj prostora za koji se natječe.

 

  1. IV.Otvaranje ponuda 

Otvaranje ponuda izvršiti će Komisija koju će imenovati direktor Društva. Pristigle ponude otvarati će se na gore navedenoj adresi u uredu direktora  Stubice d.o.o. Lovran, 28. 04. 2014. god. u 13,00 sati.

 

  1. V.Sklapanje Ugovora 

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od pet (5) dana od zaprimanja Odluke o odabiru, pristupiti sklapanju Ugovora o zakupu. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava sukladno članku 23. stavak 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora, a na trošak zakupnika. Zakupodavac se obvezuje poslovni prostor zakupniku predati na dan potpisa Ugovor o zakupu. U koliko odabrani ponuditelj odustane ili  ne sklopi Ugovor o zakupu u predviđenom roku od pet  (5) dana od primanja obavijesti, u tom slučaju  zakupodavac nema obvezu ponuditelju vratiti uplaćeni tromjesečni  polog – jamčevinu koju je ponuditelj uplatio na ime ozbiljnosti ponude.

 

  1. VI.Zainteresirani ponuditelji informacije i obilazak poslovnog prostora mogu dogovoriti  kod kontakt osoba: Sandra Žalac Mikičić, pozivom na  tel: 051/ 291- 475 ili  099/2200353 i kod Iskra Marijana, pozivom na  051/ 293 – 769,  mob: 099/4712018  

 

Cijeli tekst natječaja može se pogledati na oglasnoj ploči tržnice Lovran i web stranici Stubice d.o.o. Lovran http://www.stubica-lovran.hr, također zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti primjerak u administrativnom odjelu Stubice d.o.o. ili u uredu Tržnog redara – spremačice na tržnici Lovran.

          

 

Stubica d.o.o.