STUBICA d.o.o. Lovran, za komunalnu djelatnost i pružanje usluga

Sjedište: Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran,

Ured uprave: Cesta za Lovransku Dragu bb, 51415 Lovran

Tel/Fax: 051/291-475; e-mail: stubica@ri.t-com.hr; web: http://www.stubica-lovran.hr

Temeljem Zakona o zakupu poslovnog prostora, direktor Stubice d.o.o. Lovran - OIB 46118665261, Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran, objavljuje 29. 01. 2015. g.,

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u Paviljonu tržnice Lovran

  1. Predmet javnog natječaja

Kratki opis posl. prostora


Djelatnosti:


Površina u m²

Trajanje zakupa

Početak obveze po Ugovoru o zakupu i obavljanje djelatnosti

Početna cijena mjesečnog zakupa u kn, bez PDV-a

Br. 1 Poslovni prostor se nalazi s desne strane nasuprot glavnog ulaza u Paviljon, koji je sastavni dio tržnice Lovran. Prostor je opremljen zasebnim brojilom za: struju i vodu te ima zasebni sanitarni čvor. Za grijanje i hlađenje poslovnog prostora koristi se zajednički Sustav, a troškovi potrošene struje dijele se na jednake dijelove svih gospodarskih subjekata koji posluju u Paviljonu.

Trgovina i usluge

37 m2

5 godina

02.03. 2015 .god.

1.100,00 kn

Br. 2 Poslovni prostor nalazi se na vanjskom dijelu tržnice Lovran.

Prostor je opremljen klimom, zasebnim brojilima, sanitarnim čvorem i linijom za telefon.

Trgovina i usluge

28,85 m²

5 godina

02.03. 2015. god.

1. 590,00 kn

  1. Uvjeti natječaja

  1. Na natječaju ne mogu sudjelovati fizičke osobe te vlasnici, osnivači odgovorne osobe pravnih subjekata koji do zadnjeg dana za podnošenje pisanih ponuda po bilo kojoj osnovi nisu podmirili svoja dospjela dugovanja prema Stubici d.o.o. i Općini Lovran, (obvezno uz ponudu dostaviti potvrde).

Ponude bez navedenih potvrda neće se razmatrati.

  1. Nakon isteka roka za podnošenje ponuda i u slučaju da se ne sklopi ugovor o zakupu, natječaj će se ponoviti.

Pisana ponuda mora sadržavati:

- ime i prezime ponuditelja i prebivalište - fizičke osobe, a za tvrtke - pravne osobe: sjedište tvrtke, djelatnost i ponuđena cijena mjesečnog zakupa bez PDV-a;

- uz ponudu obvezno dostaviti dokaz o uplati jamčevine na iznos od tromjesečne početne cijene zakupa, jamčevina se uplaćuje na žiro-račun zakupodavca kod: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK, IBAN HR312402006-1100543525, poziv na broj OIB ponuditelja, sa svrhom uplate "jamčevina za prostor za koji daje ponudu". Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji, predmetna jamčevina se neće vraćati, već će ostati sredstvo osiguranja za naplatu bilo kojih potraživanja od strane zakupodavca koja nastanu za vrijeme trajanja Ugovora o zakupu. Ostalim ponuditeljima koji nisu odabrani njihov će se polog – jamčevina vratiti u roku od osam dana po otvaranju ponuda, s time da uz svoju ponudu dostave broj žiro-računa na koji žele da se povrati – uplati;

- Za pravne osobe, BON 1 i BON 2, a za fizičke osobe, presliku osobne iskaznice;

- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe iz kojeg je vidljivo da ponuditelj ima registriranu djelatnost iz natječaja;

- pisanu izjavu da je spreman prije potpisivanja Ugovora o zakupu izdati instrument osiguranja plaćanja u korist zakupodavca (bjanko Zadužnicu na ugovoreni godišnji iznos zakupa);

- pisane izjave o spremnosti plaćanja ostalih troškova korištenja (zajedničkih prostora sanitarnih čvorova, uređaja za grijanje i hlađenje ili usluga, (naknadu za odvoz komunalnog otpada, potrošnju struje, vode, dio usluge (25 kn mjesečno) za dezinfekciju, dezinsekciju i dr., prema odredbama Ugovora o zakupu poslovnog prostora), a vezano za poslovanje na tržnici Lovran, te da će poštivati Tržni red na tržnici Lovran;

- pisanu izjavu da je spreman o svom trošku poslovni prostor prilagoditi registriranoj djelatnosti, te da će ishoditi sve potrebne suglasnosti kod nadležnih tijela, (minimalne tehničke uvjete, priključke na infrastrukturu u vlasništvu zakupodavca ili druge pravne osobe i sl.), te da se obvezuje sve potrebne radove izvesti u razumnom roku tj. najdulje u roku od 30 dana;

- pisanu izjavu da neće tražiti povrat ili prebijanje uloženih sredstava vezano za opremanje i stavljanja objekta u funkciju te da neće skidati i demontirati ugrađene instalacije i druge uređaje po isteku ili otkazu Ugovora o zakupu, osim brojila za struju i brojila za vodu.

III. Rok za podnošenje ponuda

Krajnji rok za podnošenje ponude je petak , 20. 02. 2015. god. do 12,00 sati, bez obzira na način dostave ponude. Ponude se dostavljaju na adresu: Stubica d.o.o. Lovran, Cesta za Lovransku Dragu br.1, 51415 Lovran, s naznakom: "NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA TRŽNICI LOVRAN, NE OTVARAJ" uz obvezu da se na koverti navede redni broj prostora za koji se natječe.

  1. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda izvršiti će Komisija koju će imenovati direktor Društva, a podnositelji će o rezultatima biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam dana od otvaranja istih. Pristigle ponude otvarati će se na gore navedenoj adresi u uredu direktora Stubice d.o.o. u petak, 20. 02. 2015. god. u 13 sati.

  1. Sklapanje Ugovora

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od pet (5) dana od zaprimanja Odluke o odabiru, pristupiti sklapanju Ugovora o zakupu. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava sukladno članku 23. stavak 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora, a na trošak zakupnika. Zakupodavac se obvezuje poslovni prostor zakupniku predati na dan potpisa Ugovor o zakupu. U koliko odabrani ponuditelj odustane ili ne sklopi Ugovor o zakupu u predviđenom roku od pet (5) dana od primanja obavijesti, u tom slučaju zakupodavac nema obvezu ponuditelju vratiti uplaćeni tromjesečni polog – jamčevinu koju je ponuditelj uplatio na ime ozbiljnosti ponude.

  1. Zainteresirani ponuditelji informacije i obilazak poslovnog prostora mogu dogovoriti kod kontakt osoba: Sandra Žalac Mikičić, pozivom na tel: 051/ 291- 475 ili 099/2200353 i kod Iskra Marijana, pozivom na 051/ 293 – 769, mob: 099/4712018.

Cijeli tekst natječaja može se pogledati na oglasnoj ploči tržnice Lovran i web stranici Stubice d.o.o. Lovran http://www.stubica-lovran.hr, također zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti primjerak u administrativnom odjelu Stubice d.o.o. ili u uredu Tržnog redara – spremačice na tržnici Lovran.

Stubica d.o.o.

Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci, MB 1397150, temeljni kapital 320.000,00 kuna uplaćen u cijelosti, poslovni račun IBAN HR3124020061100543525, Erste&Steiermarkische bank d.d.

OIB: 46118665261, direktor: mr.sc. Branko Stošić