Temeljem Zakona o zakupu poslovnog prostora, direktor Stubice d.o.o. Lovran - OIB 46118665261, Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran, objavljuje 20. 04. 2015. godine,


N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnih prostora u Paviljonu i vanjskih poslovnih prostora na tržnici Lovran


I.Predmet javnog natječaja

Kratki opis posl. prostora

Djelatnosti:


Površina u m²

Trajanje zakupa

Početak obveze po Ugovoru o zakupu i obavljanje djelatnosti

Početna cijena mjesečnog zakupa u kn, bez PDV-a

Napomena

1. Poslovni prostor (prazan od stvari) nalazi se s desne strane nasuprot glavnog ulaza u Paviljon koji je sastavni dio tržnice Lovran. Prostor je opremljen zasebnim brojilom za struju i vodu te ima zasebni sanitarni čvor. Za grijanje i hlađenje poslovnog prostora koristi se zajednički sustav, a troškovi potrošene struje dijele se na jednake dijelove svih gospodarskih subjekata koji posluju u Paviljonu.


Trgovina i usluge

37 m2

5 godina

01.06. 2015. g.

1.740,00 kn

Ponovljeni drugi natječaj u 2015. god.

2.Poslovni prostor (prazan od stvari) nalazi se na vanjskom dijelu tržnice Lovran, uz ribarnice (bivši PIK).

Prostor je opremljen klimom, zasebnim brojilima, sanitarnim čvorom i priključkom za telefon.

Trgovina i usluge

28,85 m²

5 godina

01.06. 2015.g.

1.590,00 kn

Ponovljeni drugi natječaj u 2015. god.

3. Poslovni prostori s PRAVOM PRVENSTVA, a za koje ugovori ističu 07. 06. 2015. god.:

3.1.Poslovni prostor u Paviljonu tržnice Lovran, namijenjen za prodaju prehrambenih proizvoda, (kruh i sl...);

3.2.Poslovni prostor u Paviljonu tržnice Lovran, za prodaju voća i povrća;

3.3.Poslovni prostor – kiosk, za djelatnost buffet – caffe;

3.4.Poslovni prostor - čvrsti objekt, djelatnost - ribarnica;

3.5.Poslovni prostor- čvrsti objekt, djelatnost – ribarnica.

Trgovina i usluge

3.1. 14,03 m²

3.2.

pp 16,63 m²,

skl. 4,20 m²,

ukup.20,83m²,

3.3.

pp 15,35 m², skl.4,20 m², ukup.19,55 m²

3.4.=28,95 m²

3.5. =9,87 m²

5 godina

08.06. 2015.g.

3.1.) pp

1.170,00 kn,

3.2.) pp

1.672,00 kn,

Skl.372,00 kn,

uk.poč.cij.

2.044,00 kn

3.3.) pp 1.938,58 kn, skl. 372,00 kn

uk.poč.cij.

2.310,58 kn,

3.4.) pp

1.691,09 kn

3.5) pp

1.038,02 kn

Navedeni poslovni prostori tretiraju se s pravom prvenstva za trenutne zakupce ukoliko ispunjavaju uvjete iz objavljenog natječaja.


II. Uvjeti natječaja

1.Na natječaju ne mogu sudjelovati fizičke osobe te vlasnici, osnivači odgovorne osobe pravnih subjekata koji do zadnjeg dana za podnošenje pisanih ponuda po bilo kojoj osnovi nisu podmirili svoja dospjela dugovanja prema Stubici d.o.o. (obvezno uz ponudu dostaviti potvrdu).

Ponude bez navedene potvrde neće se razmatrati.

2.Nakon isteka roka za podnošenje ponuda i u slučaju da se ne sklopi ugovor o zakupu, natječaj će se ponoviti.

Pisana ponuda mora sadržavati:

- ime i prezime ponuditelja i prebivalište za fizičke osobe, a za tvrtke - pravne osobe: sjedište tvrtke, djelatnost;

- ponuđenu cijenu mjesečnog zakupa bez PDV-a;

- uz ponudu obvezno dostaviti dokaz o uplati jamčevine, kojom se potvrđuje ozbiljnost ponude, na iznos od jednomjesečne početne cijene zakupa, jamčevina se uplaćuje na račun Zakupodavca kod: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK, IBAN HR3124020061100543525, poziv na broj - OIB ponuditelja, sa svrhom uplate "jamčevina za prostor za koji daje ponudu". Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji, predmetna jamčevina se neće vraćati, već će ostati kao sredstvo osiguranja za naplatu bilo kojih potraživanja od strane Zakupodavca koja nastanu za vrijeme trajanja ugovora o zakupu. Ostalim ponuditeljima, koji nisu odabrani, njihov će se polog – jamčevina vratiti u roku od osam dana po otvaranju ponuda, s time da uz svoju ponudu dostave broj računa na koji žele da se povrati – uplati jamčevina;

Ponuda treba sadržavati i:

- za pravne osobe - BON 1 i BON 2, a za fizičke osobe, presliku osobne iskaznice;

- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe iz kojeg je vidljivo da ponuditelj ima registriranu djelatnost iz natječaja;

- pisanu izjavu da je spreman prije potpisivanja ugovora o zakupu izdati instrument osiguranja plaćanja u korist Zakupodavca (bjanko Zadužnicu na ugovoreni godišnji iznos zakupa);

- pisane izjave o spremnosti plaćanja ostalih troškova korištenja: zajedničkih prostora sanitarnih čvorova, uređaja za grijanje i hlađenje ili usluga - naknada za odvoz komunalnog otpada, potrošnju struje, vode, dio usluge (25 kn mjesečno) za dezinfekciju, dezinsekciju i dr, a prema odredbama ugovora o zakupu poslovnog prostora, vezano za poslovanje na tržnici Lovran, te da će poštivati Tržni red na tržnici Lovran;

- pisanu izjavu da je spreman o svom trošku poslovni prostor prilagoditi registriranoj djelatnosti, te da će ishoditi sve potrebne suglasnosti kod nadležnih tijela, (minimalne tehničke uvjete, priključke na infrastrukturu u vlasništvu Zakupodavca ili druge pravne osobe i sl.), te da se obvezuje sve potrebne radove izvesti u razumnom roku tj. najdulje u roku od 30 dana;

- pisanu izjavu da neće tražiti povrat ili prebijanje uloženih sredstava vezano za opremanje i stavljanja objekta u funkciju te da neće skidati i demontirati ugrađene instalacije i druge uređaje po isteku ili otkazu ugovora o zakupu, osim brojila za struju i brojila za vodu.

III. Rok za podnošenje ponuda

Krajnji rok za podnošenje ponude je petak, 15.05.2015. god. do 12,00 sati, bez obzira na način dostave ponude.

Ponude se dostavljaju na adresu: Stubica d.o.o. Lovran, Cesta za Lovransku Dragu br.1, 51415 Lovran, s naznakom: " NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA TRŽNICI LOVRAN, NE OTVARAJ" uz obvezu da se na koverti navede redni broj prostora za koji se natječe.

IV.Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda izvršiti će Komisija koju će imenovati direktor Društva, a podnositelji će o rezultatima biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam dana od otvaranja istih. Pristigle ponude otvarat će se na gore navedenoj adresi u uredu direktora Stubice d.o.o. u petak, 15. 05. 2015. god. u 13,00 sati.

V.Sklapanje Ugovora

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od pet (5) dana od zaprimanja Odluke o odabiru, pristupiti sklapanju Ugovora o zakupu. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava sukladno članku 23. stavak 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora, a na trošak zakupnika. Zakupodavac se obvezuje poslovni prostor zakupniku predati na dan potpisa ugovora o zakupu. Ukoliko odabrani ponuditelj odustane ili ne sklopi ugovor o zakupu u predviđenom roku od pet (5) dana od primanja obavijesti, u tom slučaju Zakupodavac nema obvezu ponuditelju vratiti uplaćeni tromjesečni polog – jamčevinu koju je ponuditelj uplatio na ime ozbiljnosti ponude.

VI.Zainteresirani ponuditelji informacije i obilazak poslovnog prostora mogu dogovoriti kod kontakt osoba: Sandra Žalac Mikičić, pozivom na tel: 051/291- 475 ili 099/2200353 i kod Iskra Marijane, pozivom na 051/293 – 769, mob: 099/4712018. Cijeli tekst natječaja može se pogledati na oglasnoj ploči tržnice Lovran i web stranici Stubice d.o.o. Lovran http://www.stubica-lovran.hr, također zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti primjerak u administrativnom odjelu Stubice d.o.o. ili u uredu Tržnog redara – spremačice na tržnici Lovran.

Stubica d.o.o.