Temeljem Zakona o zakupu poslovnog prostora, direktor Stubice d.o.o. Lovran - OIB 46118665261, Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran, objavljuje 24.07. 2015. godine,


N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u paviljonu i vanjskog poslovnog prostora na tržnici Lovran

I.Predmet javnog natječaja

Poslovni prostor

kratki opis


Djelatnost


Površina u m²

Trajanje zakupa

Početak obveze po ugovoru o zakupu i obavljanje djelatnosti

Početna cijena mjesečnog zakupa u kn, bez PDV-a

Napomena

1. Poslovni prostor (prazan od stvari) nalazi se u Paviljonu, s desne strane nasuprot glavnog ulaza u Paviljon koji je sastavni dio tržnice Lovran. Prostor je opremljen zasebnim brojilom za struju i vodu te ima zasebni sanitarni čvor. Za grijanje i hlađenje poslovnog prostora koristi se zajednički sustav, a troškovi potrošene struje dijele se na jednake dijelove svih gospodarskih subjekata koji posluju u Paviljonu.


Trgovina i usluge

37 m2

5 godina

15.08. 2015. g.

1.740,00 kn

Ponovljeni natječaj

2.Poslovni prostor (prazan od stvari) nalazi se na vanjskom dijelu tržnice Lovran, uz ribarnice.

Prostor je opremljen klimom, zasebnim brojilima, sanitarnim čvorom i priključkom za telefon. Postoji i mogućnost zakupa ispod nadstrešnice - vanjske površine 10 m² za formiranje terase po cijeni 50,00 kn za 1 m² u razdoblju od 01.04. do 31. 10., a od 01.01. do 31.03. i od 01.11. do 31.12. po cijeni 25,00 kn za 1 m² , a sukladno Odluci br.14/ 2013.

Trgovina i usluge


28,85 m²

5 godina

15.08. 2015.g.

1.590,00 kn

Ponovljeni natječaj

II. Uvjeti natječaja

Na natječaju ne mogu sudjelovati fizičke osobe te vlasnici, osnivači, odgovorne osobe pravnih subjekata koji do zadnjeg dana za podnošenje pisanih ponuda po bilo kojoj osnovi nisu podmirili svoja dospjela dugovanja prema Stubici d.o.o. (obvezno uz ponudu dostaviti potvrdu o podmirenim dugovanjima).

Ponude bez navedene potvrde neće se razmatrati.

U pisanoj ponudi mora biti navedeno, uz ponuđenu cijenu mjesečnog zakupa bez PDV-a, ime i prezime ponuditelja i prebivalište za fizičke osobe, a za tvrtke - pravne osobe: sjedište tvrtke i djelatnost.

Uz ponudu obvezno je dostaviti i dokaz o uplati jamčevine, kojom se potvrđuje ozbiljnost ponude, na iznos od jednomjesečne početne cijene zakupa.

Jamčevina se uplaćuje na račun Zakupodavca kod: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK, IBAN HR3124020061100543525, poziv na broj - OIB ponuditelja, sa svrhom uplate "jamčevina za prostor (redni broj prostora u natječaju) za koji se daje ponuda".

Ponuditeljima koji nisu odabrani, njihov će se polog – jamčevina vratiti u roku od osam dana po otvaranju ponuda, s time da uz svoju ponudu dostave broj računa na koji žele da se povrati – uplati jamčevina, a odabranim ponuditeljima jamčevina se uz pisani zahtjev vraća na navedeni račun ili se vrši prijeboj s prvim dospjelim računom za zakupljeni prostor.
Uz pisanu ponudu i dokaz o uplati jamčevine, obvezno je priložiti:

1. Za pravne osobe - BON 1 i BON 2, a za fizičke osobe - obrtnike, presliku osobne iskaznice i BON 2;

2. Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe

- obrtnike, iz kojeg je vidljivo da ponuditelj ima registriranu djelatnost iz natječaja;

3. Pisanu izjavu da je spreman prije potpisivanja ugovora o zakupu izdati instrument osiguranja

plaćanja u korist Zakupodavca (bjanko zadužnicu na iznos koji pokriva ugovoreni godišnji iznos

zakupa);

4. Pisanu izjavu o spremnosti plaćanja ostalih troškova korištenja: zajedničkih prostora sanitarnih

čvorova, uređaja za grijanje i hlađenje ili usluga - naknada za odvoz komunalnog otpada, potrošnju

struje, vode, dio usluge za dezinfekciju, dezinsekciju i dr., a prema odredbama ugovora o zakupu

poslovnog prostora, vezano za poslovanje na tržnici Lovran;

5. Pisanu izjavu da će poštivati Tržni red na tržnici Lovran;

6. Pisanu izjavu da je spreman o svom trošku poslovni prostor prilagoditi registriranoj djelatnosti,

Te da će ishoditi sve potrebne suglasnosti kod nadležnih tijela, (minimalne tehničke uvjete,

priključke na infrastrukturu u vlasništvu Zakupodavca ili druge pravne osobe i sl.) te da se obvezuje

sve potrebne radove izvesti u razumnom roku tj. najdulje u roku od 30 dana;

7. Pisanu izjavu da neće tražiti povrat ili prebijanje uloženih sredstava vezano za opremanje i

stavljanje objekta u funkciju te da neće skidati i demontirati ugrađene instalacije i druge uređaje po

isteku ili otkazu ugovora o zakupu.

Pisana ponuda, uz navedenu dokumentaciju, mora biti uvezena u cjelinu.

III. Rok za podnošenje ponuda

Krajnji rok za podnošenje ponuda je utorak, 04. 08. 2015. god. do 12,00 sati, bez obzira na način dostave ponude.

Ponude se dostavljaju na adresu: Stubica d.o.o. Lovran, Cesta za Lovransku Dragu br.1, 51415 Lovran, s naznakom: "NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA TRŽNICI LOVRAN, NE OTVARAJ" uz obvezu da se na koverti navede redni broj prostora za koji se natječe.

IV.Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda izvršiti će Komisija koju će imenovati direktor Društva, a podnositelji će o rezultatima biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam dana od otvaranja istih. Pristigle ponude otvarat će se na gore navedenoj adresi u uredu Stubice d.o.o. u utorak, 04. 08. 2015. god. u 13,00 sati.

V.Sklapanje Ugovora

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od pet (5) dana od zaprimanja Odluke o odabiru, pristupiti sklapanju Ugovora o zakupu. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava sukladno članku 23. stavak 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora, a na trošak zakupnika. Zakupodavac se obvezuje poslovni prostor zakupniku predati na dan potpisa ugovora o zakupu. Ukoliko odabrani ponuditelj odustane ili ne sklopi ugovor o zakupu u predviđenom roku od pet (5) dana od primanja obavijesti, u tom slučaju Zakupodavac nema obvezu ponuditelju vratiti uplaćeni polog – jamčevinu koju je ponuditelj uplatio na ime ozbiljnosti ponude.

VI.Zainteresirani ponuditelji informacije i obilazak poslovnog prostora mogu dogovoriti kod kontakt osoba: Sandra Žalac Mikičić, pozivom na tel: 051/291- 475 ili 099/220 0353 i kod Iskra Marijane, pozivom na 051/293 – 769, mob: 099/471 2018. Cijeli tekst natječaja može se pogledati na oglasnoj ploči tržnice Lovran i web stranici Stubice d.o.o. Lovran http://www.stubica-lovran.hr, također zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti primjerak u administrativnom odjelu Stubice d.o.o. ili u uredu Tržnog redara – spremačice na tržnici Lovran.

Napomena: Nakon isteka roka za podnošenje ponuda i u slučaju da se ne sklope ugovori o zakupu, natječaj će se ponoviti.


Stubica d.o.o.