Temeljem Zakona o zakupu poslovnog prostora i Odluke direktora Stubice d.o.o. Lovran - OIB 46118665261, Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran, objavljuje se 07. 03. 2016. godine,
N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnih prostora u zgradi KINA LOVRAN i vanjske površine za formiranje terase


I.Predmet javnog natječaja

Poslovni prostor

kratki opis


Djelatnost


Površina u m²

Trajanje zakupa

Početak obveze po ugovoru o zakupu i obavljanje djelatnosti

Početna cijena mjesečnog zakupa u kn, bez PDV-a

Napomena

1. Poslovni prostor nalazi se na katu zgrade Kina, sa zasebnim ulazom, sanitarnim čvorom, zasebnim brojilima za vodu i struju. Zakupnik je obvezan prostor opremiti i prilagoditi propisima za obavljanje registrirane djelatnosti


Uslužna djelatnost- ured: odvjetnik, bilježnik, projektant, knjigovodstvo, geodeta, dentist, joga i slične tihe djelatnosti

Poslovni prostor 57,40 m2


7 godina

01. srpnja 2016. g., odnosno po završetku svih radova koji su u tijeku na adaptaciji zgrade

1.570,00kn

Sukladno zakonskim propisima ostvaruje se pravo prvenstva

2.Poslovni prostor nalazi se u prizemlju zgrade Kina Lovran. Prostor je novo adaptiran, prazan je od stvari, a namijenjen je za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Prostor raspolaže sa zajedničkim novouređenim sanitarnim čvorom uključujući i invalide. Prostor je opremljen sa zasebnim brojilom za struju i vodu te vanjskom terasom. Zakupnik je obvezan opremiti prostor za obavljanje registrirane djelatnost te ishoditi minimalne tehničke uvjete i prilagoditi propisima za obavljanje registrirane djelatnosti

Ugostiteljstvo:

Caffe bar“


Caffe bar = 20,20 m²

Skladište = 4,90 ²

Vanjska terasa = 20 m²

7 godina

O1.07. 2016.g.,

odnosno po završetku svih radova koji su u tijeku na adaptaciji zgrade

2.490,00 kn

Sukladno zakonskim propisima ostvaruje se prvo prvenstva


II. Uvjeti natječaja

Na natječaju ne mogu sudjelovati fizičke osobe te vlasnici, osnivači, odgovorne osobe pravnih subjekata koji do zadnjeg dana za podnošenje pisanih ponuda po bilo kojoj osnovi nisu podmirili svoja dospjela dugovanja prema Stubici d.o.o. (obvezno uz ponudu dostaviti potvrdu o podmirenim dugovanjima, a Potvrdu o nepostojanju duga prema Stubici d.o.o. izdaje Knjigovodstveni servis BIGAJ d.o.o.).

Ponude bez navedene potvrde neće se razmatrati.


U pisanoj ponudi mora biti navedeno, uz ponuđenu cijenu mjesečnog zakupa bez PDV-a, ime i prezime ponuditelja i prebivalište za fizičke osobe, a za tvrtke - pravne osobe: sjedište tvrtke i djelatnost.


Uz ponudu obvezno je dostaviti i dokaz o uplati jamčevine, kojom se potvrđuje ozbiljnost ponude za prostor pod rednim brojem 1. uplatiti 3.000,00 kuna, a za prostor pod rednim bojem 2. uplatiti iznos 5.000,00 kuna.

Jamčevina se uplaćuje na račun Zakupodavca kod: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK, IBAN HR3124020061100543525, poziv na broj - OIB ponuditelja, sa svrhom uplate "jamčevina za prostor (redni broj prostora u natječaju) za koji se daje ponuda".

Ponuditeljima koji nisu odabrani, njihov će se polog – jamčevina vratiti u roku od osam dana po otvaranju ponuda, s time da uz svoju ponudu dostave broj računa na koji žele da se povrati – uplati jamčevina, a odabranim ponuditeljima jamčevina se uz pisani zahtjev vraća na navedeni račun ili se vrši prijeboj s prvim dospjelim računom za zakupljeni prostor.


Uz pisanu ponudu i dokaz o uplati jamčevine, obvezno je priložiti:

1. Za pravne osobe - BON 1 i BON 2, a za fizičke osobe - obrtnike, presliku osobne iskaznice i BON 2;

2. Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe

- obrtnike, iz kojeg je vidljivo da ponuditelj ima registriranu djelatnost iz natječaja;

3. Pisanu izjavu da je spreman prije potpisivanja ugovora o zakupu izdati instrument osiguranja

plaćanja u korist Zakupodavca (bjanko zadužnicu na iznos koji pokriva ugovoreni šestomjesečni

iznos zakupa);

4. Pisanu izjavu o spremnosti plaćanja ostalih troškova korištenja: zajedničkih prostora sanitarnog

čvorova, naknadu za odvoz komunalnog otpada, potrošnju struje, vode i dr., a prema odredbama

ugovora o zakupu poslovnog prostora, vezano za poslovanje ;

5. Pisanu izjavu da je spreman o svom trošku poslovni prostor prilagoditi registriranoj djelatnosti,

Te da će ishoditi sve potrebne suglasnosti kod nadležnih tijela, (minimalne tehničke uvjete,

priključke na infrastrukturu u vlasništvu Zakupodavca ili druge pravne osobe i sl.) te da se obvezuje

sve potrebne radove izvesti u razumnom roku tj. najdulje u roku od 30 dana;

6. Pisanu izjavu da neće tražiti povrat ili prebijanje uloženih sredstava vezano za opremanje i

stavljanje prostora u funkciju te da neće skidati i demontirati ugrađene instalacije i druge uređaje

po isteku ili otkazu ugovora o zakupu.


Pisana ponuda, uz navedenu dokumentaciju, mora biti uvezena u cjelinu.


III. Rok za podnošenje ponuda

Krajnji rok za podnošenje ponuda je petak, 08. 04. 2016. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave ponude.

Ponude se dostavljaju na adresu: Stubica d.o.o. Lovran, Cesta za Lovransku Dragu br.1, 51415 Lovran, s naznakom: "NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ZGRADI KINA LOVRAN, NE OTVARAJ" uz obvezu da se na koverti navede redni broj prostora za koji se natječe.

IV.Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda izvršiti će Komisija koju će imenovati direktor Društva, a podnositelji će o rezultatima biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam dana od otvaranja istih. Pristigle ponude otvarat će se na gore navedenoj adresi u uredu Stubice d.o.o. u petak, 08. 04. 2016. godine u 13,00 sati


V.Sklapanje Ugovora

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od pet (5) dana od zaprimanja Odluke o odabiru, pristupiti sklapanju Ugovora o zakupu. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava sukladno članku 23. stavak 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora, a na trošak zakupnika. Zakupodavac se obvezuje poslovni prostor zakupniku predati i o tome sačiniti Zapisnik. Ukoliko odabrani ponuditelj odustane ili ne sklopi ugovor o zakupu u predviđenom roku od pet (5) dana od primanja obavijesti, u tom slučaju Zakupodavac nema obvezu ponuditelju vratiti uplaćeni polog – jamčevinu koju je ponuditelj uplatio na ime ozbiljnosti ponude.


Zakupodavac zadržava pravo bez daljnjih obrazloženja poništi natječaj prije otvaranja pristiglih ponuda ili može donijeti odluku o neprihvaćanju niti jedne ponude. Također, nakon isteka roka za podnošenje ponuda i u slučaju da se ne sklopi Ugovor o zakupu u tom slučaju natječaj će se ponoviti.


VI.Zainteresirani ponuditelji informacije i obilazak poslovnog prostora mogu dogovoriti kod kontakt osoba: Sandra Žalac Mikičić, pozivom na tel: 051/291- 475 ili 099/220 0353. Cijeli tekst natječaja može se pogledati na oglasnoj ploči i web stranici Stubice d.o.o. Lovran http://www.stubica-lovran.hr, također zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti primjerak u administrativnom odjelu Stubice d.o.o. Lovran.Direktor

mr.sc. Branko Stošić