S TUBICA d.o.o. Lovran, za komunalnu djelatnost i pružanje usluga

Šetalište maršala Tita 41, 51415 LOVRAN

Tel/Fax: 051/291-475; e-mail: stubica@ri.t-com.hr; web: http://www.stubica-lovran.hrStubica d.o.o. Lovran, za komunalnu djelatnost i pružanje usluga, temeljem Izjave o osnivanju – Društvenog ugovora, članak 15. te sukladno donesenoj Odluci na 20. sjednici Skupštine, koja je održana dana 22. prosinca 2016. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora/direktorice

Za direktora/direktoricu Društva može biti imenovana svaka fizička osoba, koja pored uvjeta propisanih člankom 239., stavak 2., Zakona o trgovačkim društvima (NN RH 111/93, 34/99, 121/99, vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08 i 139/09) zadovoljava sljedeće uvjete i u naznačenom roku dostavi tražene priloge:

  1. VSS / VII/1 stupanj stručne spreme ekonomskog, pravnog ili građevinskog smjera,

  2. najmanje 5 godina radnog iskustva u samostalnom vođenju poslova,

  3. organizacijske sposobnosti te iskustvo sudjelovanja u realizaciji kapitalnih gospodarskih ili društvenih projekata.

Uz ponudu kandidati su obvezni priložiti:

- životopis,

- ovjerenu presliku domovnice,

- ovjerenu presliku diplome - (diploma),

- ovjerenu presliku dijela radne knjižice iz koje je vidljivo radno iskustvo ili elektronički zapis o

podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),

- izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika da ne postoji zapreka za imenovanje iz članka 239.,

Zakona o trgovačkim društvima,


Ispunjavanje uvjeta vezano za organizacijsku sposobnost kao i iskustvo i sudjelovanje kandidata u

realizaciji kapitalnih projekata gospodarske ili društvene namjene utvrđuju se uvidom u životopis i

dostavljenu dokumentaciju.


Skupština Društva imenuje Upravu - direktora/direktoricu na razdoblje od 4 godine, s početkom mandata od 24. travnja 2017. godine. Rok za dostavu ponuda je ponedjeljak, 27. ožujka 2017. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.


Ponude se dostavljaju u zatvorenoj kuverti na adresu: Stubica d.o.o. Lovran, Cesta za Lovransku Dragu bb, (desna arkada zgrade Groblja Lovran), 51415 Lovran, s naznakom: ne otvaraj – natječaj za radno mjesto direktora Društva. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o imenovanju.

Stubica d.o.o. Lovran